Vief-De Korenbloem

Liberale bond van Gepensioneerden “Jonger dan je denkt”

Vief - De Korenbloem

Op 1 november 1960 werd te Blankenberge een Liberale vereniging voor de 3e leeftijd gesticht onder de benaming “Veteranenclub De Korenbloem”. Dit initiatief kwam tot stand na een overleg in het bestuur van de toenmalige Liberale partij en werd gesteund door een groep personen, die al dan niet bij de partijwerking van dat ogenblik waren betrokken.

Talrijke voorafgaande huisbezoeken werden afgelegd om leden aan te trekken en om te komen tot de samenstelling van een bestuur dat er bij de stichting uitzag als volgt:

 • Voorzitter: Achiel Roose
 • 1e ondervoorzitter: Marguerite Dalle – Dobbelaere
 • 2e ondervoorzitter: Leontine Eerebout – Dujardin
 • Secretaris: Lucienne Renders – Cattoir
 • Penningmeester: Honoré Cattoir
 • Feestcommissaris: Maurice Speybrouck

Een ganse reeks zeer verdienstelijke liberale dames en heren zorgde ervoor dat de werking van “De Korenbloem” in stijgende lijn kon voortgezet worden, zodat deze veteranenclub al vrij vlug als de actiefste in Blankenberge kon worden beschouwd met een steeds stijgend aantal leden en met een brede waaier aan activiteiten.

In de loop van het bestaan – en zeker in de jongste 10 jaren – werd overgeschakeld naar andere dan de traditionele ledenbijeenkomsten, waarbij enkel kaartspelen, bollingen en koekebrood- of boterkoekmaaltijden werden ingericht. Uiteraard bleef men deze volkse en nog steeds geliefde activiteiten organiseren, maar deze werden nog aangevuld met voordrachten, diavoorstellingen, film, uitstappen, culinaire lessen en zeer recent ook oude volkspelen. Dit was dan ook verdienste van de opeenvolgende voorzitters, die met hun bestuur zorgden voor een culturele verruiming en meteen ook voor een gestadige ledenaanwinst. De kaderleden van de gewestelijke gestructureerde Liberale bond voor gepensioneerden hebben met enthousiasme geholpen aan deze ruime culturele werking.

Het huidige bestuur van “Vief -De Korenbloem” bestaat uit de volgende leden:

 • Ere Voorzitter: Franck Henry
 • Voorzitter : De Pryck Paul
 • Ondervoorzitter: De Meulenaere Bernard
 • Secretaris: De Meulenaere Bernard
 • Penningmeester: Jordens Marie - Louise

Al deze activiteiten gaan door in Bistro De Perse, Van Maerlantstraat n° 21 te Blankenberge, en beginnen om 14 uur.
De Bowling gaat door de 2d en 4d donderdag van de maand, in de Bowling, K. Albertlaan n° 114 De Petanque gaat door op maandag en vrijdag om 14 uur achter het stadhuis Door omstandigheden onafhankelijk van onze wil kan een aktiviteit gewijzigd worden.

Hier de link naar de aktiviteiten van de korenbloem : http://www.viefwest.be/BlankenbergeDeKorenbloem

Back to Top